Co̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼
̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼.̼
̼“̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ầ̼y̼.̼ ̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼m̼ấ̼t̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼
̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼…̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼Đ̼ ̼(̼8̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼5̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼
̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼.̼
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼5̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼(̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼5̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼)̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼…̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼

T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼…̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼(̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ụ̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼.̼9̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼)̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼.̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼
̼C̼l̼i̼p̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼.̼9̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼7̼.̼9̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼.̼9̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼“̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼