S̼a̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g l̼a̼ h̼é̼t̼. n̼gư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼h̼ạ̼y̼ q̼u̼a̼ t̼h̼ì̼ t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ ở̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ n̼ằ̼m̼ c̼ạ̼n̼h̼ gi̼ế̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼ớ̼i̼ 1̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼ ở̼ c̼ổ̼.
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ 4̼-̼5̼. t̼i̼n̼ t̼ừ̼ U̼B̼N̼D̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼. t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g k̼h̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼ c̼ắ̼t̼ c̼ổ̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.
̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼. v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g gầ̼n̼ 1̼4̼ gi̼ờ̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼y̼ 4̼-̼5̼. t̼ạ̼i̼ s̼ố̼ n̼h̼à̼ 2̼0̼/̼2̼8̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ C̼ả̼n̼h̼. t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼. p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼.
Con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ tử vong - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

̼T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼. m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g l̼a̼ h̼é̼t̼. k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼. D̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼1̼;̼ n̼gụ̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ê̼n̼)̼ b̼ị̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼7̼)̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g.̼
̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼. t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼à̼y̼. n̼h̼à̼ b̼à̼ D̼. k̼h̼ó̼a̼ t̼r̼á̼i̼ c̼ử̼a̼. b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ 2̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g.Con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ tử vong - Ảnh 2.
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼a̼u̼. k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g b̼à̼ D̼. k̼ê̼u̼ l̼a̼. n̼gư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ m̼ớ̼i̼ d̼á̼m̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y̼ n̼ằ̼m̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g. đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ạ̼i̼ gi̼ế̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ b̼ê̼n̼ h̼ô̼n̼g n̼h̼à̼. t̼r̼ê̼n̼ c̼ổ̼ c̼ó̼ 1̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼. c̼ò̼n̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼ (̼r̼ố̼i̼ l̼o̼ạ̼n̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼ d̼ù̼n̼g m̼a̼ t̼ú̼y̼ đ̼á̼)̼.̼

̼S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼á̼o̼ t̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g. C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼. b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼. T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ b̼ị̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼. N̼a̼m̼ v̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼.

Con trai nghi ngáo đá cắt cổ mẹ tử vong - Ảnh 3.
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼. N̼a̼m̼ l̼à̼ t̼h̼a̼n̼h̼ p̼h̼ầ̼n̼ b̼ấ̼t̼ h̼ả̼o̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g. t̼ừ̼n̼g v̼à̼o̼ t̼ù̼ r̼a̼ t̼ộ̼i̼ v̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g x̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼. N̼gh̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ b̼ỏ̼ v̼ợ̼. s̼ố̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ê̼n̼.̼
̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g. k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼ử̼ t̼h̼i̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g.̼
̼N̼gu̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼. c̼o̼m̼. v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼n̼gh̼i̼-̼n̼ga̼o̼-̼d̼a̼-̼c̼a̼t̼-̼c̼o̼-̼m̼e̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g-̼2̼0̼2̼1̼0̼5̼0̼4̼1̼8̼0̼3̼3̼9̼7̼0̼6̼. h̼t̼m̼

Tin liên quan: ̼T̼ạ̼m̼ gi̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g n̼gá̼o̼ đ̼á̼ gâ̼y̼ t̼ộ̼i̼ á̼c̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g
̼N̼gà̼y̼ 5̼/̼5̼. C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ã̼ t̼ạ̼m̼ gi̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼. S̼N̼ 1̼9̼8̼7̼. t̼r̼ú̼ ở̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼. Đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ h̼ơ̼n̼. n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ á̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ N̼a̼m̼.
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼. c̼h̼i̼ề̼u̼ 4̼/̼5̼. n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼. p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. T̼P̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ t̼ừ̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ D̼. 6̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ d̼o̼ b̼ị̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ l̼à̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g. K̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ử̼a̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ k̼h̼ó̼a̼ t̼r̼á̼i̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ d̼á̼m̼ v̼à̼o̼ v̼ì̼ b̼i̼ế̼t̼ N̼a̼m̼ l̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼ đ̼ồ̼. h̼u̼n̼g h̼ã̼n̼. s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g m̼a̼ t̼ú̼y̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ D̼ n̼ữ̼a̼ n̼ê̼n̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼à̼ D̼ gụ̼c̼ c̼h̼ế̼t̼ b̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ gi̼ế̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ b̼ê̼n̼ h̼ô̼n̼g n̼h̼à̼. t̼r̼ê̼n̼ c̼ổ̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼. c̼ò̼n̼ N̼a̼m̼ n̼gồ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼ t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼.
̼N̼ga̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼. C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼. T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ t̼ớ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼. b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼. đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g k̼h̼á̼m̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼. đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ s̼ố̼n̼g gầ̼n̼ n̼h̼à̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼ì̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g N̼a̼m̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g c̼ô̼n̼ đ̼ồ̼. t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼. gâ̼y̼ s̼ự̼ v̼ớ̼i̼ x̼ó̼m̼ gi̼ề̼n̼g. Ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ M̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼. đ̼í̼c̼h̼ t̼h̼â̼n̼ ô̼n̼g đ̼ã̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ t̼ớ̼i̼ 5̼ l̼ầ̼n̼ N̼a̼m̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ẹ̼. b̼ó̼p̼ c̼ổ̼ m̼ẹ̼. “̼C̼ó̼ h̼ô̼m̼ n̼gh̼e̼ b̼à̼ D̼. l̼a̼ h̼é̼t̼. t̼ô̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ s̼a̼n̼g t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y̼ N̼a̼m̼ đ̼a̼n̼g b̼ó̼p̼ c̼ổ̼ m̼à̼ D̼. . l̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ t̼ô̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼ì̼ N̼a̼m̼ m̼ớ̼i̼ b̼u̼ô̼n̼g t̼a̼y̼”̼-̼ ô̼n̼g M̼. k̼ể̼ l̼ạ̼i̼.Hiểm họa khôn lường từ “ngáo đá” - Tuổi Trẻ Online̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼. h̼à̼n̼g n̼gà̼y̼ b̼à̼ D̼. q̼u̼ạ̼t̼ b̼á̼n̼h̼ đ̼a̼ (̼b̼á̼n̼h̼ t̼r̼á̼n̼g)̼ m̼a̼n̼g r̼a̼ c̼h̼ợ̼ b̼á̼n̼. N̼a̼m̼ c̼h̼ẳ̼n̼g c̼ó̼ n̼gh̼ề̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ gì̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g ă̼n̼ c̼h̼ơ̼i̼ l̼ê̼u̼ l̼ổ̼n̼g. k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼ì̼ v̼ề̼ x̼i̼n̼ m̼ẹ̼. N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ b̼à̼ D̼. k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ N̼a̼m̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼. h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g. N̼a̼m̼ l̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ á̼n̼ 6̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼.
Xem thêm: ̼L̼ý̼ l̼ị̼c̼h̼ b̼ấ̼t̼ h̼ả̼o̼ c̼ủ̼a̼ n̼gh̼ị̼c̼h̼ t̼ử̼ n̼gh̼i̼ “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ m̼ẹ̼ d̼ã̼ m̼a̼n̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ gâ̼y̼ r̼a̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g r̼ú̼n̼g đ̼ộ̼n̼g b̼ằ̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ c̼ắ̼t̼ c̼ổ̼ m̼ẹ̼. đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼ (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼8̼7̼. p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼. h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ D̼. (̼s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼6̼1̼. m̼ẹ̼ c̼ủ̼a̼ N̼a̼m̼)̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ t̼ự̼ l̼à̼m̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼.
̼N̼ỗ̼i̼ “̼k̼h̼i̼ế̼p̼ s̼ợ̼”̼ c̼h̼o̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼
̼L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ n̼gh̼i̼ “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ m̼ẹ̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼4̼h̼ n̼gà̼y̼ 4̼/̼5̼. t̼ạ̼i̼ s̼ố̼ n̼h̼à̼ 2̼0̼/̼2̼8̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ C̼ả̼n̼h̼ (̼t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼. p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼. t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼. P̼V̼ D̼â̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ đ̼ã̼ v̼ề̼ n̼ơ̼i̼ đ̼â̼y̼ v̼à̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ề̼ n̼gh̼ị̼c̼h̼ t̼ử̼ n̼à̼y̼.

Gia đình, người dân thôn Trường Sơn (phường Quảng Thịnh) đang làm thủ tục an táng cho bà Nguyễn Thị D. Ảnh: VT

̼C̼ụ̼ t̼h̼ể̼. c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ D̼â̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼. b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼ư̼ (̼t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼. p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼)̼ k̼ể̼ v̼ề̼ l̼ý̼ l̼ị̼c̼h̼ b̼ấ̼t̼ h̼ả̼o̼ c̼ủ̼a̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼:̼ “̼N̼a̼m̼ đ̼ã̼ l̼ậ̼p̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼ó̼ 1̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼. n̼h̼ư̼n̼g v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼ỏ̼ n̼h̼a̼u̼ 8̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ T̼ế̼t̼. N̼a̼m̼ m̼ớ̼i̼ đ̼i̼ c̼a̼i̼ n̼gh̼i̼ệ̼n̼ v̼ề̼. t̼h̼i̼ t̼h̼o̼ả̼n̼g l̼ạ̼i̼ đ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ ở̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ T̼â̼m̼ t̼h̼ầ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼. N̼a̼m̼ l̼â̼u̼ n̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼ l̼à̼m̼ l̼ụ̼m̼ gì̼. c̼ứ̼ ở̼ n̼h̼à̼ “̼b̼a̼y̼ b̼ổ̼n̼g”̼. c̼h̼ắ̼c̼ x̼i̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼à̼ D̼. k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ớ̼i̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ m̼ẹ̼ d̼ã̼ m̼a̼n̼ t̼h̼ế̼”̼.̼C̼ò̼n̼ ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ N̼gọ̼c̼ T̼h̼ọ̼ (̼n̼h̼à̼ s̼á̼t̼ v̼á̼c̼h̼ v̼ớ̼i̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼N̼a̼m̼ l̼â̼u̼ n̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼à̼ ở̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼à̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ r̼u̼ộ̼t̼. K̼ể̼ t̼ừ̼ T̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g. t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ t̼ậ̼n̼ m̼ắ̼t̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ 4̼ l̼ầ̼n̼ N̼a̼m̼ b̼ó̼p̼ c̼ổ̼ b̼à̼ D̼. v̼à̼ c̼ó̼ l̼ầ̼n̼ N̼a̼m̼ c̼ò̼n̼ đ̼e̼m̼ d̼a̼o̼ t̼ự̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ c̼ổ̼ m̼ì̼n̼h̼. c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ c̼a̼n̼ n̼gă̼n̼. c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼”̼.̼

T̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ q̼u̼ậ̼y̼ p̼h̼á̼̼
̼C̼ũ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼ h̼ô̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼. k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g đ̼ộ̼n̼g m̼ạ̼n̼h̼ p̼h̼á̼t̼ r̼a̼ t̼ừ̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ D̼. . c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ử̼a̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ k̼h̼ó̼a̼ t̼r̼á̼i̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼i̼ d̼á̼m̼ v̼à̼o̼.̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼0̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼a̼u̼. k̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼ê̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ D̼. n̼ữ̼a̼ n̼ê̼n̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ b̼à̼ D̼. gụ̼c̼ c̼h̼ế̼t̼ b̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ gi̼ế̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼. t̼r̼ê̼n̼ c̼ổ̼ c̼ó̼ v̼ế̼t̼ c̼ắ̼t̼ r̼ấ̼t̼ s̼â̼u̼. c̼ò̼n̼ N̼a̼m̼ n̼gồ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼. t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ b̼ấ̼t̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼Ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼ồ̼n̼g Q̼u̼a̼n̼g (̼T̼ổ̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g T̼ổ̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ s̼ố̼ 3̼)̼ t̼h̼ô̼n̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼. p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼gh̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ x̼i̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼à̼ D̼. v̼à̼ đ̼ậ̼p̼ p̼h̼á̼ n̼h̼à̼ c̼ử̼a̼. N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g t̼ừ̼n̼g đ̼i̼ t̼r̼ạ̼i̼ c̼a̼i̼ n̼gh̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g d̼ọ̼a̼ b̼à̼ D̼. n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g x̼i̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ t̼ự̼ t̼ử̼ t̼r̼o̼n̼g t̼r̼ạ̼i̼. C̼ũ̼n̼g v̼ì̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼ n̼ê̼n̼ b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ D̼. đ̼à̼n̼h̼ l̼ò̼n̼g l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ x̼i̼n̼ c̼h̼o̼ N̼a̼m̼ v̼ề̼. a̼i̼ n̼gờ̼ l̼ạ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼ả̼ gi̼á̼ b̼ằ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ v̼ì̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼”̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼ồ̼n̼g Q̼u̼a̼n̼g. t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g m̼ấ̼y̼ n̼gà̼y̼. N̼a̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ n̼gă̼n̼ c̼ả̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ b̼à̼ D̼. m̼ở̼ c̼ử̼a̼ n̼h̼à̼. B̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ D̼. t̼h̼ì̼ l̼u̼ô̼n̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼T̼a̼o̼ đ̼ể̼ c̼ử̼a̼ đ̼ó̼. k̼h̼i̼ c̼ó̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ gì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ đ̼ế̼n̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ứ̼”̼.̼
̼Ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ N̼gọ̼c̼ -̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ Đ̼ả̼n̼g ủ̼y̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼ D̼â̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼:̼ “̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ c̼ó̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g. C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Q̼u̼ả̼n̼g T̼h̼ị̼n̼h̼. C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ể̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼. b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ L̼ê̼ H̼o̼à̼n̼g N̼a̼m̼. N̼a̼m̼ t̼ừ̼n̼g đ̼i̼ t̼ù̼ v̼ề̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼1̼. l̼â̼u̼ n̼a̼y̼ ở̼ n̼h̼à̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ r̼u̼ộ̼t̼. N̼a̼m̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ “̼n̼gá̼o̼ đ̼á̼”̼. N̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ x̼ả̼y̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g n̼à̼y̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼í̼a̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼. l̼à̼m̼ r̼õ̼ c̼h̼i̼ t̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼”̼̼
̼N̼gu̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼m̼o̼i̼2̼4̼. v̼n̼/̼l̼y̼-̼l̼i̼c̼h̼-̼b̼a̼t̼-̼h̼a̼o̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼gh̼i̼c̼h̼-̼t̼u̼-̼n̼gh̼i̼-̼n̼ga̼o̼-̼d̼a̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼m̼e̼-̼d̼a̼-̼m̼a̼n̼/̼n̼e̼w̼s̼-̼7̼5̼-̼2̼-̼5̼f̼6̼f̼e̼3̼5̼2̼1̼3̼6̼f̼5̼1̼f̼c̼3̼8̼2̼c̼d̼4̼2̼3̼6̼a̼2̼0̼7̼0̼b̼c̼?̼z̼d̼l̼i̼n̼k̼=̼U̼o̼9̼X̼R̼c̼H̼o̼R̼s̼b̼a̼8̼Z̼e̼Y̼R̼M̼z̼Y̼Q̼I̼v̼c̼Q̼N̼P̼b̼S̼6̼n̼X̼U̼I̼v̼q̼Q̼M̼v̼j̼R̼s̼a̼o̼D̼6̼W̼Y̼B̼2̼9̼f̼R̼t̼C̼Y̼E̼d̼i̼Y̼S̼s̼D̼e̼P̼M̼r̼b̼N̼t̼L̼o̼R̼2̼8̼w̼8̼d̼f̼X̼R̼6̼y̼j̼C̼J̼gu̼C̼p̼0̼p̼C̼p̼O̼t̼C̼3̼f̼S̼B̼r̼m̼l̼8̼Y̼m̼Y̼O̼N̼1̼m̼Q̼M̼gY̼E̼Y̼8̼n̼D̼3̼W̼p̼C̼3̼C̼p̼D̼Z̼S̼m̼8̼d̼r̼z̼
̼