Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đã quyết định t.h.u h.ồ.i Giấy phép kinh doanh vận tải và 74 phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định”, 2 phù hiệu “Hợp đồng” của HTX D.ị.c.h v.ụ hỗ trợ vận tải ôtô Ka Long.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh vừa b.a.n h.à.n.h q.u.y.ế.t định số 630/QĐ-SGTVT ngày 8/2/2021 về việc t.h.u h.ồ.i g.i.ấ.y p.h.é.p kinh doanh vận tải và phù hiệu đối với HTX D.ị.c.h v.ụ hỗ trợ vận tải ôtô Ka Long.

Theo đó, HTX D.ị.c.h v.ụ hỗ trợ vận tải ôtô Ka Long (địa chỉ ở Tổ 2, khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã v.i p.h.ạ.m c.a.m k.ế.t trong công t.á.c phòng, ch.ố.n.g d.ị.c.h Covid-19 khi chở quá số người quy định và không đúng tuyến đã đăng ký.

Với v.i p.h.ạ.m trên, Sở GT-VT tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định t.h.u h.ồ.i G.i.ấ.y p.h.é.p kinh doanh v.ậ.n t.ả.i bằng xe ôtô số 1127/SGTVT-GPKD và 74 phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định”, 2 phù hiệu “Hợp đồng” của HTX D.ị.c.h v.ụ hỗ trợ vận tải ôtô Ka Long cho đến khi k.h.ắ.c p.h.ụ.c xong các t.ồ.n t.ạ.i.

Việc qu.y.ế.t l.i.ệ.t t.r.i.ể.n k.h.a.i các b.i.ệ.n p.h.á.p p.h.ò.ng, ch.ố.n.g d.ị.c.h cũng như tăng cường k.i.ể.m t.r.a, k.i.ể.m s.o.á.t x.ử l.ý ng.h.i.ê.m các trường hợp v.i p.h.ạ.m sẽ góp phần chung tay đẩy l.ù.i d.ị.c.h b.ệ.n.h Covid-19 trong tình hình hiện nay

Được biết trước đó, ngày 6/2/2021, UBND tỉnh có văn bản 774/UBND-GT1 “V/v t.ổ c.h.ứ.c h.o.ạ.t đ.ộ.n.g vận tải đường thủy, đường bộ nội bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Tuy nhiên, trong quá trình t.r.i.ể.n k.h.a.i, h.o.ạ.t đ.ộ.n.g v.ậ.n t.ả.i k.h.á.c.h liên tỉnh đã phát sinh một số tình huống p.h.ứ.c t.ạ.p, k.h.ó k.i.ể.m s.o.á.t trong c.ô.n.g t.á.c phòng c.h.ố.ng d.ị.c.h Covid-19 do các đơn vị v.ậ.n t.ả.i khách chưa ngh.i.ê.m t.ú.c thực hiện c.ô.n.g t.á.c phòng, c.h.ố.ng d.ị.c.h.

Bên cạnh đó, một số địa phương l.â.n c.ậ.n có ý kiến về việc k.h.ó k.i.ể.m s.o.á.t tình hình ph.ò.n.g c.h.ố.n.g d.ị.c.h b.ệ.n.h đối với hoạt động v.ậ.n t.ả.i khách liên tỉnh xuất phát từ Quảng Ninh.

Do đó, UBND tỉnh đã b.a.n h.à.n.h văn bản số 788/UBND-GT1 về việc điều chỉnh phương á.n t.ổ c.h.ứ.c h.o.ạ.t động vận tải p.h.ụ.c v.ụ ph.ò.n.g c.h.ố.n.g Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/hang-xe-ka-long-b.i-tuoc-giay-phep-kinh-doanh-do-vi-pham-ph.o.n.g-ch.o.n.g-d.i.c.h-covid-19-161210902144237550.htm