N̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼’̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼’̼’̼ ̼”̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼”̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼

V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼à̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼x̼ồ̼m̼”̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼“̼S̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ỡ̼̼̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼–̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼s̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ỡ̼̼̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼:̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼/̼3̼3̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ứ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼K̼ê̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼4̼0̼7̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ễ̼m̼ ̼(̼S̼N̼:̼1̼9̼4̼8̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ì̼ ̼k̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼:̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼6̼/̼5̼B̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ứ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼

B̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼
N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼-̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼
C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼0̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼o̼ ̼q̼u̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼y̼ ̼b̼ạ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼P̼V̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼:̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼í̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼(̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼)̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼í̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼b̼u̼ố̼t̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼x̼o̼a̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼o̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼í̼̼̼n̼̼̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ê̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼.̼.̼”̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼̼̼ù̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼í̼̼̼n̼̼̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼r̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼“̼d̼ê̼ ̼x̼ồ̼m̼”̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼S̼N̼:̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼-̼ ̼H̼P̼)̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼D̼à̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼D̼à̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ễ̼m̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

Vũ Ngọc Liễm pháp danh Tì kheo Thích Long Tịnh (ảnh do nhà chùa cung cấp)
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼ ̼0̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼ử̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼“̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼̼̼à̼̼̼m̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼ỡ̼̼̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼
T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼t̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ỗ̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼…̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼-̼4̼t̼h̼á̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼”̼.̼ ̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼“̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼a̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼”̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼c̼h̼â̼n̼…̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼“̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼…̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼!̼”̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼c̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼-̼ ̼S̼ư̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼