V̼ừ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼x̼ử̼”̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼q̼u̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼D̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼k̼e̼.̼

̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ả̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼X̼e̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ó̼t̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼q̼u̼á̼”̼ ̼H̼.̼L̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼M̼.̼T̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼,̼ ̼T̼.̼V̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼M̼ẹ̼ ̼1̼0̼x̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼.̼

C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼1̼7̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼/̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼o̼ ̼t̼r̼ò̼n̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼3̼k̼g̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼á̼.̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼ ̼b̼ẫ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼o̼,̼ ̼g̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ỡ̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ụ̼ ̼b̼ẫ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼á̼ ̼p̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼ ̼v̼ù̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼.̼

V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ụ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼1̼,̼5̼-̼2̼k̼g̼.̼

̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼3̼,̼3̼k̼g̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼0̼k̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼1̼6̼-̼1̼7̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ụ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼k̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼3̼k̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼1̼2̼-̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼-̼7̼ ̼k̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼7̼k̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

B̼é̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼ ̼b̼ẫ̼m̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼,̼ ̼m̼á̼ ̼p̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ụ̼ ̼b̼ẫ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼-̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼4̼-̼5̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼é̼o̼ ̼p̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼3̼k̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼-̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼-̼2̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼e̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼d̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼)̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼3̼-̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼5̼-̼6̼k̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼0̼0̼-̼3̼0̼0̼m̼l̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼a̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼“̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ỡ̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼a̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼,̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼b̼à̼ ̼ơ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼2̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼

 

Đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ế̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼m̼ạ̼ ̼m̼ạ̼”̼,̼ ̼“̼b̼à̼ ̼b̼à̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼e̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼b̼ẹ̼n̼;̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼”̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼b̼à̼ ̼ơ̼i̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼1̼6̼-̼1̼7̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

T̼h̼ả̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼3̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼