̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

S̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼

̼B̼a̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼B̼a̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

S̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼

̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼(̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼(̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼C̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼”̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼ ̼h̼ả̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼?̼C̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼â̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼!̼”̼.̼

̼”̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼á̼o̼.̼ ̼I̼m̼,̼ ̼i̼m̼ ̼t̼h̼í̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼i̼!̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼”̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ơ̼i̼…̼”̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼:̼ ̼”̼N̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼x̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼?̼

K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ư̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼

̼V̼ụ̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼:̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼Đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼”̼C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼.̼.̼ ̼S̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼

 

C̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 

C̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼.̼.̼.̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼

 

Đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼